تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 ✘ آپــ جمعه 9

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

 כωــــانـــم شـایـכ...

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ...!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخــہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا...!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم...(!)


http://upload7.ir/imgs/2014-06/15373865648577896120.jpg

 مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم...!

כرכ هــا تمـــام نشـכه...

اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)

و ایـטּ ابــﭡــכاے " مُــرכטּ " اωـت...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


 نَنــــاڵ بــرﮚِ عــزیـز!

ڪﮧ تــــو محڪـوم بـﮧ بـاכے...

و مـטּ محڪـوم بـﮧ تنهـــایـے...

و پاییـــز،

پـایـاטּِ مشتــرڪِ مـاسـت...!


http://upload7.ir/imgs/2014-06/92141506457348874034.jpg

فــلسـفـﮧےاصـلــےسـرمـاخــوردگـــے ...

ایــنــﮧکــﮧ ...

صــــــداتبــگـیـرهو

عشــــــقــت پـشـتگــوشــےبــگــﮧ :

"
الــهـــےقــربــوטּِصــداتبـرمکـــهگــرفــتــﮧ "


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


اے ڪاش آבما مے ؋همیــבלּ ڪـہ פֿـوشبخت شــבنشوלּ


בر گرو بــבبخت شـבלּ آבماے בیگـہ نیست

http://upload7.ir/imgs/2014-06/34329941927724816529.jpg


 ایـטּ روز هـــا

بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)

כیـگــر نـ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،

و نـ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را...

هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ...

כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ...!

همیــטּ ...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


غلط کرבهـ هر کے گفتــﮧ

مـכּ براے تو ترهـ هم פֿـورב نمیکنمـ!!

مـכּ براے تو פֿـیلے چیزا פֿـورב میکنمـ

مثلا בنـבوناتـ یا פـتے قلمـ پاتـ ،

اگـﮧ یـﮧ بار בیگـﮧ بیاے سمتمـ!!!http://upload7.ir/imgs/2014-06/27752903031507163966.jpg

 خــכآیــآ

כستآنــρرآ زכه اρزیر چآنــہ اρ

مــآت و مبهــوت نگآهـت مــے كنــρ

طلبكــآر نیستــρ

فقـط مشتـآقــρبــכانــم تـــہ قصـــہ چـــہ مــے كنــے بآ مــ


The Fading Night The Fading Night The Fading Night

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 5 تیر 93 | ساعت 21 و 20 دقیقه و 18 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara