تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه
سَلامـــــــــــــــــ دوستــــــــ ـــایــــ عـَــــ ــزیــــ ــزَم

http://uploadtak.com/images/x7335_64216966318475446306.jpg


ایــ ـن سِــ ـری SmS نـَـ ـزآشــتــَـ ـم وَلـــی دَفــ ـعــه بـــَعـــ ـد حَــتــ ــمــا مــیـــزآرَم آخــِ ـه

 پَــنــِـل SmS مــَ ــن مَــ ـســدود شُــ ـده  دُنــ ـبــال کآرآشـَـم تــا اَز مَــســ ـدودیــَ ـت دَرِش بــیــارَم

 و شـُـمــ ـاره 30005604444446 رو آزآد کـُـ ـنـَـم شـِـمــآ هــَ ـم فـَ ـرامــ ـوش نـَـکــُنــ ـیـن

 ایــ ـن
شُــ ـمــآرِه رو نـَـ ـهــآیت 1 هــَفــ ـتـِ ـه دیـــ ـگــ ـهِ آزآد مــ ـیــشـِـ ـه پــَ ـس یــِ ـک

 هــَفــتــِ ـه دیــ ـگــ ـهِ مُــنـتـَـ ـظِــ ـر SmS هــآتــ ـون هَــ ـســتـَـ ـم

ایــ ـن دَفــ ـعــه مــ ـیــ ـخــ ـوآم بـــ ـآ چــَـ ـنــ ـد تـــآ شــِ ـعــ ـر عــآشــِقــ ـآنــِ ـه

 کــ ـوتــآه کــ ـه تــ ـو کــآمِــ ـنــ ـت هــ ـآ دوســ ـتــ ـآن گـُــ ـذآشــ ـتــَ ـن آپــ کـَــــ نـــَ ـم دُرُســ ـتــ ــِه

 اَزَشــ ـون اِجـــ ـآزه نَــ ـگِــ ـرِفــ ـتـَ ـم وَلـــ ـی وَقــ ـتــ ـی اومَدَن نَــ ـظَــ ـر دآدَن اَزَشــ ـون اِجــ ـآزه مــ ـیــ ـگــیــ ـرَمتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

حـِـ ـکایت رِفاقَت مَن بآ تـ ـو

حِکآیــَ ـــت قَهــ ـــوهـ ایست 

کِ اِمروز بِ یـــآد تـ ـــو

تَلـ ٌـــخِ تَلـٌ ــخ نوشیدَمــ ـ !

کهــ بـ ـآ هَر جــُ ــرعهـــــ

بِسیــ ـآر اَندیشیدَم کِ این طـَ ـعٌمـٌــ  رآ دوسـ ـت دآرَم یآ نـَــ

و آنقَـ ـــدر گیــ ــــــــر کَردَم بِین دوست دآشٌـــتَن و نَدآشٌتَنـــ

کِ اِنتـ ـِـــظـار تَمآم شُدَنـــَـش رآ نَدآشٌــ ــتَم

وَ تَمآم کِ شــُ ــد فَهمیدَم

بـــــــــــــآز هَم قَهــ ٌـــوهـ میخوآهِــم

!!!حتـ ــی تَلـٌ ـخِ تَلـٌ ــخ


http://www.novinfun.com/upload/images/06169820991893725115.jpgیه جـآیے باید دسـتـِ آدمـآ رو بکشے

نـِگه شـوטּ دارے ؛


صورتـشوטּ رو میوטּ دستـآتـ مُحـکـم بگیرے


بگے : بـبـیـטּ ...


مـטּ دوستـتـ دآرم ، نــــرو !


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


✿ آسِــــمــان را مـــــرخــص می کـنـم...

دیگر به هَـــــــــــــوا هم نــیازی ندارم !!!


♥تــــــــــــــــــو♥ خــــــودتــــــ را ...


مِثـــل ِ آسِـــمـــان ...

مِثـــل ِ هــــــــوا ...
مِثـــل نـــــور ...

پهن کرده ای روی ِ همه لــحــظه هایم...!

تــ ـو اِدامــ ـِه مَــ ـطـ ـلَــ ـب هــ ـَم چَــ ـنـــ ـد تــ ـآ شِــ ـعــ ـرِ گــُذآشــ ـتــَ ـم دوســ ـت دآشــ ـتـــ ـیــ ـن حــَ ـتمــَ ـا سَــ ـر بــِ ـزَنــ ـیــ ـن
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدگآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛


اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!


وَ حآل هــَم کِه . . .؛


گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛


زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛


وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛


بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!


گآهی دِلگــیری . . . ؛


شآیــَد اَز خودَت . . .؛

شآیــَد . . !!


http://www.farafun.net/photos/farapix_com_a660b6fd1d7c72ff84b3c4d76e5171e1_qejx7xnx5ayblnvcp60.jpg


ایـטּ روزهـ ــــا آساטּ تَــــ ــــر از یـــ ــــاב مـــــــــیـروҐَ

آساטּ تَــــ ــــر فراموشَـҐَ مـــےڪُـنَـنـב


مــــــــــے בانـــــــــَــــҐ!


اَمّـــــا شِـــڪایَـتــے نَـבارҐ


آرامَــــــــــــــــҐ


گِلــہ اے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .


اِنـتـظــ ـــارے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .


بهانــہ اے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .


ایـטּ روزهـ ــــا تَــنہــــــــــــــــــا آرامَــــــــــــــــ


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

چـــہ בلمـــاלּ بـפֿــواهــב،

چـــہ בلمـــاלּ نـפֿــواهــב،


פֿـــבا یڪـ وقتــ هـایــے בلَــش نمــے פֿـــواهــב،


مــا چیــزے را ڪــہ בلمــاלּ مــے פֿـــواهــב را


בاشتـــہ باشیـــمـ ...
+ 3 دی 91 | ساعت 19 و 06 دقیقه و 00 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara