تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


http://topolak.ir/wp-content/uploads/2013/04/lo-3.jpg

دَفترمـ برایـِ چیستـــ ؟


مَــگر نَــبایدـ خوشیـ هایـَمـــ با تُــو را در آنـ نَــقاشیـ کُـــنمـ ؟


چرا تا دَفتـر را باز می کُـــ نمـ تــَمامـ غُــصّهـــ ها باز میـ شَــوَند


چرا تنهـــا خودَمـ و خودَمـ می مانَمـ


خَنده هایَــتــ کو اِی کــَسیـ کِــه روبـِـرویِـــ مَـــن دَر آیینـِهـ نِـــشَستـِـه ای ؟


خنده هاییـــــ کهـ شیریـن بود ُ ملوسـ  ـــ ُ ناز .... چهـــ شد ؟


دلیل ماتَــــــمَـتـ را بگو


شایَد آنـ طَرفـ تر کسیـ باشَد کهـ صدایـَـ ـ ـ ـ ـ  تـ  را ...


شایَد ...کسیـِ...نگاهیـِ


سردیـــ هایَتـــ را نمی خواهَمـــ


مَگَـــــــر  آغوششــــ چقدر گرمـــ بود کهــ اینگونهــ سرد شدیـــ ؟


براتـــــــ متاسفمـــــــ عشقمـــــــ....

020


http://www.iran.sc/upl/irdoost/13651478482.jpg?29020

بـﮧ جـآیــے ڪـﮧ تعلـقــ בآرمــ..

بـﮧ یـڪ اتـآقــ سیـآه ، پـر از פـرفـ ـهـآے לּــآگفتــﮧ

פֿـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ...

בوبـآره مـےלּـویسمــ از פـرفـ ـهـآیــے ڪـﮧ وآهمـﮧ בآرمــ..

یـڪ בلــ پـر از رویـآـهـآے وآهـــے..


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

ایـنـــجـآ آنـقـَــבر شــآعِــرآنــﮧ בُر❤פּغ مــے گـפּیَـنــב ، ✗

פּَ آنـقـَـــבر בَر בُرפּغ هـ❤ـآیـِـشـآלּ شـآعِــر مــے شــפּنــב ، ✗

ڪِــﮧ نِـمــے בآنــے . √

ِِבَر ایــטּ سَـرزَمـیــטּ ،

بـــآ ایــטּ هَـمـــﮧ فـَـریـبـــــ ،

چـِگـפּنـــﮧ سـتـــــ ڪِــﮧ בِلَــ Ґ هَــنـפּز ،

פֿـــــפּآبِـــــ بــــآرآלּ☂ رآ
בפּستــــــ בآرב ! !020


http://up.behtarin.com/uploads/2277ce9c6f1.jpg


020

آراҐ میــــ✖ـــگیرҐ...

و یـ✖ـَواش یـــَواش פֿـوבҐ را مــحــو میکنـ✖ـ….Ґ

از ذِهـ✖ـטּ تو . . . از ذِهـ✖ـטּ פֿوבҐ…

اما تـ✖ـو بـگو . . .

با בِلـَـــҐ . . . با בِلــــَت . . . چـــِہ کـُنـҐ.؟؟؟Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

در زندگـﮯ بـرآﮮ هر آدمـﮯ !

از یـڪ روز،

از یـڪ جــآ،

از یـڪ نفـر،

بـہ بعـد...!

دیگـر هـیچ چیـز مثـل قبـل نیستــ!

نـہ روزهآ، نـہ رنگ هآ،نـہ خیـآبـآטּ هآ

همـہ چیـز مـﮯ شـود:

دلتنگـﮯ...!


020


http://up.behtarin.com/uploads/1abad514021.jpg

http://m2andzb.persiangig.com/ordibehesht92/salamati1.jpg


020

نـﮧ نمـﮯدآنــــــــــــــﮯ !هیچـــــــــــکس نمـﮯבآند. . .پشت این چهره ی آرام בر دلم چـﮧ مـﮯگذرב...نمـــــــــــﮯدآنـﮯ!کســـــــــــی نمـﮯבآند. . .این آرامش ِ ظاهـــــــــــــــــر و این בل ِ نـا آرام ،چقـבر פֿستـﮧ ام مـﮯکنـב .


020020020

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif

020020020

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7zpURVJgYxEG4ZDoUhrvMiVCG4lUzoUbw1t5eG0EyCmSrnyMd

6213***0930
خدایا!نگهدارآنکه من دوستش دارم ونگهم دارازظلم به آنان که دوستشان ندارم


4424***0936
سهم من ازدنیا نداشتن است...تنهاقدم زدن در پیاده روهاى پاییز و فكر كردن به كسى كه هیچ وقت نبود...!!!


8490***0911
زندگےشطرنجےاست که اگربلدنباشےهمه میخوان یادت دهند،امااگرخوب بازى کنےهمه سعے میکنندشکستت دهند


8490***0911
در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه میکنند تا صحنه ی اعدام زیستن با این مردمان دردناک است!


6213***0930
برای تاابدماندن بایدرفت.. گاهی به قلب کسی.. گاهی ازقلب کسی..


6213***0930
نوشته ها بهانه است،فقط مینویسم که یاد آوری کنم بیادتم... ..باورش باتو.


3589***0938
پسرک ارضانشدوبیرون کشیدازرابطه ها...امادخترک باردارشده بودازخاطره ها!!


6213***0930
باران نبار..اودیگرکنارم نیست..خواهشا هوا را دو نفره نکن..


http://s2.picofile.com/file/7152530856/28.jpg

لطفا کامنت فراموش نشه با تشکر هادی تکتاز 


/’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

+ 9 خرداد 92 | ساعت 19 و 52 دقیقه و 24 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara