تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه

زنـבگے زیباسـتـــ

بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از

هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ


بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...

بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز

شڪستنهاے بیشمـآر

بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב ...

بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے ما ...

آرے

زنـבگے زیباستــ ـــ


http://uploadax.com/images/48076779329236895567.jpg


دیشب خدا آروم صدام کرد و گفت:


عشقت دارہ قربون صدقہ یکی دیگہ


میرہ، اونوقت تو راحت خوابیدی!!!؟؟؟


لبخندی زدم وگفتم: خدا جونم این


ھمون مخلوقی ھست کہ وقتی،


آفریدیش بہ خودت گفتی: آفرین!!!


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)


تـَمامـ عآشقــآنـــﮧ هـآ


رآ روے هـَمـیـלּ دیــوآر مــَجــآزے مے نــویــسمـ


از لــجــ تــو


از لجـ خودمـ


کـﮧحــآضـ ـر نــَبــودیـــمـ


یکـــ بـار واقــعـــے بــﮧهـَمـ بــگــویــیــمـشـآלּ ...


020020


http://uploadax.com/images/21136915397247434888.jpg


020

انـבوه ڪــہ از حــב بــگــذرב


 جــایــش را مـے‌בهــد بــہ یــڪـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــלּ


 دیــگــر مـهــم نیـســـت


بــوבלּ یــا نـبــوבלּ ...


בوســـت בاشـتــלּ یـــا نـداشتـלּ ...


בیـگــر حـســـے تـو را بـــہ احـســاس ڪـرבלּ نمــے ڪـشــانــد ...


 בر آن لحظـــــہ فـقــط בر ســڪـــوت غــرق می شــوے


 و فـقـط نـگــاه مـیـڪـنــے


 نـگــــــــــاه !


020

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif

020


http://uploadax.com/images/61197353266512662568.jpg


פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے...


میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے....


هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ...


یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے...؟!


یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ ...


همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے...؟!


انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے...؟


פֿـבاجـوלּ לּـمیــבونـے...


ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ020020


http://uploadax.com/images/93368298273180171052.jpg

020


حَســرَتــ !


یعنے رو بـﮧ رویـــَـمـ


نِشَستـﮧ اے


وَ بآز خیســـــےِ


چِشمـانــمـ را ،


آن دَستمآلِ خُشکــِ


بے اِحسآس پآکــ کُنــَـــد


حَســــــرَتــ ـــــ !


یَعنے شآنـﮧ هایَتــ


دوش بـﮧ دوشـَــــــمـ بآشَد


اَمآ نَتوآنــَــم اَز دِلتَنگے


بـﮧ آن پَنآه بِبـرَمـ


حَسرَتــ !


یَعنے  تـــو  کـﮧ


در عینِ بــودَنتـ


دآشتَنتــ رآ


آرِزو مــے کُنمـ


020020


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7zpURVJgYxEG4ZDoUhrvMiVCG4lUzoUbw1t5eG0EyCmSrnyMd


5740***0930

Agar man bozorg nemishodam;pedarbozorgam hanoz zende bod.agar man bozorg nemishodam;mohaie madaram sefid nemishod.agar man bozorg nemishodam;madarbozorgam dar eivane khane baz mikhandid.agar man bozorg nemishodam;tanhai manaiash haman tanha bodan Dar otagham bod.agar man bozorg nemishodam;ghorobe jome baraiam delgir nabod.agar man bozorg nemishodam;hichvaght nemididamet va delam baraiat tang nemishod.ei Kash hamishe man Kodak mimandam

4046***0935

Golhaye roze germez male to golhaye roze sefid male man age faramosham kuni golhaye roze geremez par par beshe age man faramoshet konam golhaye roze sefid kafanam beshe masoumeh az tehran
لطفا کامنت فراموش نشه(ادرستون رو هم حتما بزارین) با تشکر هادی تکتاز /’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)

+ 21 خرداد 92 | ساعت 00 و 29 دقیقه و 06 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara