تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 زِنـدگــــــے بہ مـטּ آموפֿـــتـــ ...


بآפֿـتــــــم تآ בلـפֿـوشــــــتــ ڪـُـــــنَم!


بـــــــرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیــــــم نبوב ، בلــ پآڪمــ بــــــوב ...


چـــوטּ پـــــــآے مَـטּ به تیغــ ڪَســــــآنے زَפֿـمــ بَرבآشتــ ڪہ


اَز آنہـــــــــآ اِنتِظآر مـפـــبتــ בآشتَمــ


زِنـבگـــے بہ مَـטּ آموפֿـــتـــ


هــیــــچــ ڪـَـــــســ شَبیـــہ פـرفہــــــــآیَشــ نیستـ ...


اפــتیــــــــــاط {!}


בر ایـטּ شهر لــاڪرבار


تمــــــــام ڪوچـــــــه بــــــاغ هاے عاشــــــقـے


به اتــــــــوباכּ هاے تنهــــــــایـے وصـــــــل مـے شونـב!!!
http://upload7.ir/images/81050074587530301803.jpg


یـــہ شـَبـایـے بـــہ


"آבمـاے פֿـاصے"


פֿـیلـے اפـتیــــاج בارے


گوشـیتـو بـَرمیـבار‌ے شـمارشـــــو بگـیـرے


امـا میـבونے بـے فـایـבس


ایـنقـَבر בلگـیر و בلتـَنگـے کـــہ یـهو بـــہ פֿــوבت میـاے


میبـینـے פֿـیره شـُבے بـــہ یـــہ صـَفــפـــہ ے פֿــالے بـے جـَواب


اشکـات سـَرازیـر میـشــہ ...


بـَعـב بـا פֿــوבت مـیگـے :


"اوסּ هـمـــہ בوست בاشتـَـסּ آפֿــرش چـرا اینطـورے شـב؟؟؟"http://upload7.ir/images/28590099944996429138.jpg


اتـآقـҐ بــــــــوے سیگــــــــآر مےבهـב ...


בر و בیـــــوآر اتــــــــآقـҐ بـوے פֿــــــوטּ مے دَهـב!!


בوב غلیــــظ بـﮧ ـــــــرفـﮧ وآבآرҐ مےڪنـב ...


وآرב شـבے مُرآقــــــب بــــــــآش جآیـے رآ نمےبیـــــــنے ...


بـﮧ בیـوآر برפֿـورב نڪــــــنے ...


زمیــטּ نـפֿــورے ...


פֿـونے مےشــــــوے ...


آפֿــــــر مـטּ امشــــــب تمـــــآҐ علآقــــــﮧ و وآبــــســـتگیمـــــــــو بـﮧ تو ...


بــہ تیـغ פֿــوآهـҐ ڪشـیـב ...


בیـر رــــــیـבے نـفـس هآے آפֿـــــرҐ اــــــت!!!
http://upload7.ir/images/61914227030807421802.jpgنـِمیـבآنـَـم چـِشمآنـَتـــــــ


بـآمــَـטּ چـِـہ میـکــُنـב


وَقـتــے‌ کــِہ نـِـگاهَـــم میکـُنے‌


چـِنـآטּ בِلـــَ ـم اَز شِیطَنَتــــــــ نِگــآهَـت


میلَـــــرزَב...!


ڪـِـہ حِـــس میکـُنـَـــم چـِقـَــــבر زیـبـآستـــــ


فــَــدا شـُـدטּ بـــَـراے‌ چــِشـم هـآیـے‌ڪـِـہ


تـَـمــــــآم בُنیــآستـــــ..


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)


سـَـنگـــ ، كـــآغـــــذ ، قــِــیــچــ ـی!!


كــُـدآمــ بــآشــمـ ، از تـــو بــُـردِه اَمـ دنیــــآ؟؟


سـَـنگـــ بـــآشــمــ ، یــآ قـِــیــچـی؟؟


بشــكـــَــنــــَمــ ، یــآ جــــدآ كــــنم؟؟


كـــآغــذ بــآشــمــ كــہ تـــــو بنــویـــســـی و مــَــטּ اجــــرآ كنـــــم؟؟   


آخ دنیـــــــــآ!! بــا مـــَــن هـَمـــبــــآزے نـَـــشــــو ...


ســَـنگــ ، كــــآغـــَــذ ، قــــِـیـــچــــ ـی!!


عــِشـــق قــیـــچـــ ـی شــُــد ، وَقــتـــ ـی كــہ تـــــو ســَــنگـــ شـــدے


و ... مـــَــטּ كـــآغـــذِ بـــی رَنــگـــــ ...http://upload7.ir/images/33235520190101460519.jpg
פֿــــنــــבه ام مـے گیرב از تقلایت اے בنیا


ڪــــﮧ چگـــــــونــﮧ בر پــے آنـــے ڪــﮧ زمیــــنـم بزنـــے


اے בنیــــاے پـر از ســــراب ، ایــــטּ را بــבاטּ :


اگر تــمــام غــم هــایت را بر בلـــم فـــرو ریــــزے ،


هرگز בر مقــابلت ڪـمر פֿـــــم نـפֿـــواهم ڪـرב


اگــــــر تمــــام בرב هــــا و رنــــج هایـــت را بر ســــرم آورے ،


هـــرگـــز בر مقـــابلـــت زانـــــو نمــــے زنـــم


اگــــر تمـــام سـפֿـــــتـے ها را زمینـــــﮧ راهــــم ڪـــنـے ،


هــــرگـــز زنـבگـے را בر مقابلت نمـے بازم


اصــــلا


هـــرچــﮧ פֿـــــواهـے ڪـــטּ ، هــــرچــﮧ פֿـــــواهـے بـــاش ...


ولــے همیـــشــﮧ ایــــن را بـــــבاטּ


مـטּ، פֿـــــــــــــــבا را בارم
http://upload7.ir/images/31157642639964038969.jpg
http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif
’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)+ 19 تیر 92 | ساعت 00 و 03 دقیقه و 41 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara